Portfolio > Ephemera

eye animation collage :: study for a blinking eye
eye animation collage :: study for a blinking eye